REGULAMIN BIEGÓW CASTORIAN EXTREME RACE

INFORMACJE PODSTAWOWE I DEFINICJE

1. CASTORIAN EXTREME RACE
Castorian Extreme Race to imprezy sportowe związane z biegami w terenowych warunkach z dodatkowymi przeszkodami sztucznymi, których pokonanie wymaga ogólnej sprawności fizycznej. Biegi Castorian Extreme Race różnią się długością trasy i ilością przeszkód w zależności od formuły.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem Castorian Extreme Race jest ARX-MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Radzyniu Podlaskim przy ul. Dąbrowskiego 16 (kod pocztowy 21-300), wpisana w 2010 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000362709, zwana
w dalszej części regulaminu organizatorem.

3. CELE CASTORIAN EXTREME RACE
– propagowanie biegów i biegów z przeszkodami
– zachęcanie do aktywności fizycznej
– promowanie zdrowej sportowej rywalizacji w atmosferze zawodów
– integracja

4. UCZESTNIK
Uczestnikiem jest stosownie do niniejszego Regulaminu osoba, która zarejestruje się za pomocą wskazanych przez organizatora narzędzi, wniesie opłatę startową i bierze czynny udział w biegu w wybranej przez siebie formule Castorian Extreme Race.

5. BIEG
Konkretne zawody w odpowiedniej formule, z określoną datą, miejscem, trasą i ilością przeszkód zwane dalej biegiem.

6. OPŁATA STARTOWA
Opłata startowa to podana każdorazowo w informacji o biegu w cenniku kwota, jaką uczestnik zobowiązany jest wpłacić w określonym przez organizatora czasie na wskazane konto.

7. PAKIET STARTOWY
Pakiet startowy to przeznaczony dla uczestników zestaw zawierający wskazane przez organizatora każdorazowo dla biegu elementy (np. numer startowy, koszulka, gadżety, napoje, mapa trasy etc.)

8. TERMIN I MIEJSCE ORGANIZACJI ZAWODÓW
Biegi Castorian Extreme Race są organizowane na terenie województwa lubelskiego w różnych terminach.

9.

10. PUBLICZNOŚĆ
Biegi są otwarte dla publiczności i kibiców, którzy zobowiązani są do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa i porządku. Wszystkie osoby postronne obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na wyznaczoną trasę biegu.

11. EVENTY TOWARZYSZĄCE
Podczas biegów w ramach imprez towarzyszących mogą być organizowane przez organizatora i partnerów Castorian Extreme Race gry sportowe dla przebywających pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów dzieci. Za bezpieczeństwo małoletnich podczas zabaw odpowiadają rodzice/opiekunowie.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W biegu mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie, tj. takie, które w dniu biegu mają ukończone 18 lat.

2. W biegu mogą brać udział wyłącznie osoby, które są świadome własnych możliwości fizycznych i odporne na długotrwały wysiłek, jakim jest bieg w trudnych warunkach terenowych i pogodowych, nie mają nie mają przeciwwskazań do tego typu aktywności i są świadome ryzyka
utraty życia lub utraty/pogorszenia stanu zdrowia, jakie niesie ze sobą udział w tego typu zawodach sportowych.

3. Warunkiem wzięcia udziału w biegu jest:
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyrażenie zgody na jego przestrzeganie
b) wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zarejestrowanie się we wskazany przez organizatora sposób
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym
d) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego w dowolnej formie w celach promocyjnych organizatora oraz w przekazach medialnych
e) wniesienie opłaty startowej

4. Warunkiem dopuszczenia uczestników do biegu będzie własnoręczne podpisanie i dostarczenie Oświadczenia uczestnika (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Osoby, które nie spełnią tego wymogu zostają skreślone z listy startowej i nie mogą ubiegać się o zwrot opłaty startowej.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość organizowania biegów dla osób poniżej 18 roku życia. Osoby takie mogą nabyć status uczestnika pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia biegu w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w biegu podpisanej przez opiekuna prawnego dziecka, przy czym osobista obecność w biurze zawodów i potwierdzenie tożsamości opiekuna dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe. Wzór Oświadczenia Zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

TERMIN I MIEJSCE BIEGÓW

1. Biegi odbywają się w różnych miejscach na terenie województwa lubelskiego. Miejsca startu i mety, terminy, godziny startu, szczegóły dotyczące trasy oraz program biegów są każdorazowo udostępniane w ogłoszeniach, na stronie internetowej organizatora www.castorian.pl i oficjalnym profilu Facebook

2. Organizator ma prawo zmienić termin, miejsce lub zmodyfikować (wydłużyć, skrócić) trasę danego biegu. O zmianach organizator informuje za pomocą strony internetowej  www.castorian.pl i oficjalnym profilu Facebook oraz poprzez mailowe powiadomienie zarejestrowanych już uczestników nie później niż na 24 godziny przed jego rozpoczęciem. Wprowadzenie powyższych zmian nie nakłada na organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań ani nie powoduje jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podawania przyczyn. uczestnicy, którzy zapisali się na bieg i wpłacili wpisowe otrzymują w takim wypadku pełen zwrot wpisowego lub możliwość przeniesienia go na inny bieg. O odwołaniu biegu organizator
informuje za pomocą strony internetowej www.castorian.pl i oficjalnym profilu Facebook  oraz poprzez mailowe powiadomienie zarejestrowanych już uczestników, którym przekazuje również informacje o sposobie i terminie zwrotu wpłaconej Opłaty startowej.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1. Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdego biegu

2. Warunkiem zarejestrowania się do uczestnictwa w Imprezie jest wypełnienie elektronicznego formularza na wskazanym przez organizatora serwisie rejestracji online i uiszczenie wpisowego.

3. Organizator udziela gwarancji otrzymania wszystkich świadczeń wyłącznie w sytuacji, gdy wypełnienie elektronicznego formularza nastąpi do 7 dnia przed dniem, w którym odbędzie się bieg.

4. Dokonanie rejestracji w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc, lecz zarejestrowanym po terminie, o którym mowa w pkt. 3 uczestnikom organizator nie gwarantuje pełnego Pakietu startowego.

5. Rejestracja online zamykana jest na 3 dni przed terminem biegu. Po tym terminie, w miarę dostępności pakietów startowych, uczestnik może dokonać rejestracji w biurze zawodów danego biegu lub kontaktując się bezpośrednio z organizatorem mailowo pod adresem kontakt@castorian.pl

OPŁATA STARTOWA

1. Wysokość opłaty startowej dla każdego biegu określona jest w cenniku opublikowanym na stronie internetowej organizatora oraz w systemie zapisów on-line.

2. Opłatę startową należy wpłacić w terminie 7 dni licząc od dnia rejestracji, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem biegu, przelewem na rachunek bankowy podany na stronie internetowej,
wskazując w tytule przelewu treść wygenerowaną przez system rejestracyjny lub przez system szybkiej płatności umieszczony na stronie internetowej przy rejestracji.

3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 2 organizator ma prawo skreślić uczestnika z listy startowej danego biegu. Aby tego uniknąć w wypadku wniesienia opłaty startowej po terminie należy skontaktować się z organizatorem. Możliwe jest również w przypadku dostępności miejsc na wybrany bieg uiszczenie wpisowego w biurze zawodów gotówką. Organizator ma prawo pobrać w takim przypadku opłatę administracyjną.

4. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zapisu na bieg oraz rodzaju biegu oraz terminu, w jakim dokonana zostanie płatność. Przy ustalaniu wysokości opłaty startowej brana jest pod uwagę data dokonania płatności, nie zaś data wypełnienia formularza  zgłoszeniowego.

5. Organizator przewiduje zniżki dla zespołów/drużyn uczestniczących w biegu. Wysokość zniżek podawana jest w Cenniku publikowanym na stronie internetowej. Zniżki drużynowe nie są przyznawane osobom, które uiściły wpisowe w biurze zawodów a nie poprzez rejestrację online.
Zniżka drużynowa nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami.

6. Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty nie ma możliwości zmiany danych uczestnika ani przeniesienia prawa do startu na inną osobę.

7. W ramach opłaty startowej każdy z uczestników otrzymuje:
a) prawo wzięcia udziału w biegu
b) pakiet startowy (szczegóły dotyczące pakietu startowego są każdorazowo wskazane na stronie internetowej organizatora i oficjalnym profilu FB)
c) medal potwierdzający ukończenie biegu, przy czym otrzymuje go tylko uczestnik, który dotrze do mety w wyznaczonym limicie czasowym
d) wodę
e) podstawową opiekę medyczną w trakcie trwania biegu (w zakresie urazów, do których doszło w związku z uczestnictwem w biegu)

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE

1. W terminie 14 dni licząc od dnia uiszczenia wpisowego, jednak nie później niż na 7 dni przed terminem biegu, uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w biegu bez podania przyczyny, ze zwrotem pełnej opłaty startowej.

2. O rezygnacji z uczestnictwa w biegu, o której mowa w pkt. 1 należy poinformować organizatora drogą elektroniczną, przesyłając na adres: kontakt@castorian.pl jednoznaczne oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w biegu. Zwrot opłaty startowej nastąpi na rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność. W przypadku płatności kartą przez system szybkich płatności, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu przesłania rezygnacji przez uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.

POMIAR CZASU I KLASYFIKACJA

1. Podczas biegów stosowany jest elektroniczny pomiar czasu

2. Po zakończonym biegu uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu chipa pomiarowego do biura zawodów. W przypadku niezwrócenia chipa lub jego zgubienia uczestnik ponosi
dodatkową opłatę w wysokości 20 zł.

3. Klasyfikacja odbywa się na zasadach określonych każdorazowo dla każdego biegu

NAGRODY

1. Organizator ma prawo przyznawać wyróżnienia w różnych kategoriach, zgodnie informacjami poświęconymi danemu biegowi

2. Po indywidualnych ustaleniach nagrody w wybranych kategoriach mają prawo przyznawać partnerzy i sponsorzy Castorian Extreme Race

3. Ilość i rodzaj nagród ustala organizator i podaje do wiadomości w informacji o biegu.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie biegu, zapewniając przy tym dostęp do podstawowej pomocy medycznej w trakcie trwania biegu, w zakresie urazów, do których doszło w związku z uczestnictwem w biegu.

2. Ze względu na charakter biegu, uczestnik musi liczyć się z możliwością powstania kontuzji oraz zadrapań, otarć związanych z pokonywaniem przeszkód. Warunki mogą sprzyjać przemoczeniu, a także wychłodzeniu organizmu. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność i
ponosi wyłączną odpowiedzialność za powstałe konsekwencje zdrowotne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zdjęcia z trasy biegu uczestników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym
zakresie. Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.

4. Niezależnie od warunków atmosferycznych dla bezpieczeństwa uczestników zakazuje się startu w butach z kolcach lub butach z kolcami.

5. Uczestnik jest zobowiązany do przygotowania odpowiedniej, stosownej do warunków pogodowych odzieży zabezpieczającej przed nadmiernym wychłodzeniem lub przegrzaniem. Z uwagi na typ biegu musi liczyć się z możliwością zniszczenia odzieży, w której startuje.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa wzięcia udziału w biegu uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu, a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych uczestników, przedstawicieli organizatora, sponsorów i
partnerów biegu. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego.

7. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia organizatora.

8. Jeśli bieg obejmuje trasy dróg publicznych, wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych przez służby porządkowe i organizatora. Uczestnicy biec mogą jedynie w
zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność.

9. Uczestnicy na trasie są zobowiązani do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i sportowego zachowania
b) nieprzeszkadzania innym uczestnikom podczas biegu i pokonywania przeszkód

PRZESZKODY I TRASA

1. Informacje na temat przeszkód są zamieszczane na stronie internetowej www.castorian.pl i oficjalnym profilu Facebook. Organizator przewiduje dwa rodzaje przeszkód:
a) naturalne (m.in. bagna, stawy, jeziora, rzeki, wzniesienia, drzewa, zarośla, rowy)
b) sztuczne (m.in. ściany, liny, belki trawersowe, pajęczyny linowe, zasieki, zbiorniki z wodą, błotem, czy linie ognia)

2. Długość trasy i ilość przeszkód są każdorazowo określane dla każdego biegu

3. Trasa jest na całej lub prawie całej długości oznaczona taśmami

POSTANOWIENIE POWYŻSZEGO REGULAMINU SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA KAŻDEGO BIEGU CASTORIAN EXTREME RACE!