Polityka prywatności

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Wyrażona przez uczestnika w Oświadczeniu uczestnika zgoda na wykorzystanie wizerunku obejmuje:

a) utrwalanie i zwielokrotnienie wizerunku dowolną techniką, rozpowszechnianie w dowolnej formie oraz jego udostępnianie przez organizatora w zakresie promocji organizatora, biegów, sponsorów i partnerów Castorian Extreme Race

b) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

c) zamieszczanie i publikowanie wizerunku w prasie, na stronach internetowych, plakatach, bilbordach oraz emisję w przekazach telewizyjnych i radiowych

d) publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów

1. 2. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom, sponsorom biegów i mediom sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku uczestników w zakresie, o którym mowa powyżej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator, ARX-MERITUM Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 16, 21-300 Radzyń Podlaski, wpisana w 2010 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000362709; oraz w przypadku rejestracji w systemie online wskazany przez organizatora podmiot.

2. Dane osobowe uczestników zbierane przez administratora obejmują: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miasto, województwo, kraj), płeć, adres mailowy, numer telefonu, rozmiar ubrania, dieta (np. wegetariańska).

3. Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane w celu organizacji biegu, klasyfikacji i przyznawania nagród oraz dochodzenia roszczeń i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. Są również przetwarzane do celów marketingowych (m.in. informowanie o kolejnym biegu, kontakt z uczestnikiem) oraz udostępniane podmiotom wspierającym w prowadzeniu działalności i organizowaniu imprez sportowych i stowarzyszeniom sportowym.

4. Publikacji podlegają dane skrócone: imię, nazwisko, rok urodzenia i nazwa miejscowości, w której zamieszkuje uczestnik.

5. Administrator dokłada wszelkich starań i środków, aby dane osobowe uczestników były należycie zabezpieczone.

6. Dane osobowe uczestników są wykorzystywane i przetwarzane przez organizatora zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO)

7. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania, jak również zażądania ich usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, kontaktując się z administratorem za pośrednictwem maila: kontakt@castorian.pl oraz w przypadku rejestracji on-line ze wskazanym przez organizatora podmiotem prowadzącym zapisy.

8. Dane osobowe w zakresie rozliczeń finansowych są przechowywane przez okres, w którym organizator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, tj. 5 lat od zakończenia roku, w którym odbył się bieg, na potrzeby którego zbierane były dane osobowe uczestników.

9. Dane osobowe zawarte w Oświadczeniu uczestnika lub Oświadczeniu opiekuna uczestnika są przechowywane przez okres niezbędny dla sądowego rozstrzygania ewentualnych kwestii spornych.

10. Dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez uczestnika sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

11. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie ze względów organizacyjnych uniemożliwia uczestnictwo w biegu.